Es tracta d’un depressor del sistema nerviós central, inductor de la son. El GHB va ser sintetitzat el 1967, s’utilitzava com a anestèsic i facilitador del son, fins que va ser retirat del mercat farmacèutic a causa del seu escàs poder analgèsic i la seva elevada capacitat epileptògena (que indueix a convulsions epilèptiques). Posteriorment es va convertir en una substància de consum entre els aficionats al culturisme per la seva capacitat d’estimular l’hormona del creixement, fins a la seva prohibició l’any 2000.

PRESENTACIÓ I COMPOSICIÓ

El GHB o àcid gammahidroxibutírico, també mal anomenat èxtasi líquid, sol trobar en ampolles d’uns 10 ml, en estat líquid, incolor (encara que de vegades se li tiren tints per fer-lo més atractiu) i amb un lleu gust salat. Ocasionalment pot trobar en pols (de fet és el seu estat original).

Es tracta d’una substància incolora i sense sabor ni olor característica poden vendre’t aigua salada o barrejada amb algun tipus de substància depressora.

VIES D’ADMINISTRACIÓ I DOSI

Es consumeix per via oral directament o barrejat amb líquids ja que es tracta d’una substància hidrosoluble. Si es barreja amb alcohol es potencien els efectes depressors augmentant el risc de patir un coma.

És molt difícil calcular amb exactitud la dosi del GHB, ja que no se sol conèixer la seva concentració a les ampolles. És important tenir en compte que el marge entre la dosi amb la qual s’aconseguiran efectes desitjables o efectes molt desagradables i per tant no desitjats, és molt petit i difícil de calcular. Si es decideix consumir aquesta substància és important anar amb cautela i començar amb dosis petites (menys d’un terç de l’ampolla o un tap).

EFECTES

En general els efectes són impredictibles i varia molt d’unes persones a unes altres. Tenen similitud amb els efectes de l’alcohol. Els efectes apareixen molt ràpid, entre els 5 – 10 minuts i té el seu punt màxim entre els 20 – 30 minuts. Després els efectes poden mantenir aproximadament entre una hora i mitja i dues hores. Els post efectes, molts més fluixos, poden arribar a prolongar un altre parell d’hores.

A DOSI MODERADES A DOSI ALTES
FÍSICS Relaxació muscular, disminució de la coordinació per la pèrdua del to muscular, sudació. Nàusees, vòmits, tremolors, hipotèrmia, descens de la freqüència cardíaca, pèrdua del control muscular, depressió respiratòria, arribant a estats de coma.
PSICOLÒGICS Desinhibició, relaxació, lleugera eufòria, tendència a la loquacitat, sociabilitat Estats confusionals, al·lucinacions de tipus psicodèlic, dificultats de concentració, pèrdua de reflexos, estats de semiinconsciència.

No oblidar que els principals efectes desitjats de les persones consumidores d’aquesta substància són l’eufòria, la desinhibició i la sedació, per tant alerta! Amb la dosi a consumir.

RISCOS

A curt termini; ressaca amb atordiment, sensació de cansament, llacunes de memòria, comportaments sexuals de risc.

Els principals trastorns físics que es donen en situacions de consum continuat són: alteracions de la pressió arterial, quadre d’abstinència, irritació gastrointestinal, cefalees, nàusees, dolors musculars, dependència.

A nivell psicològic: alteracions cognitives i de memòria, irritabilitat i simptomatologia depressiva, inducció a simptomatologia psicòtica, dependència psicològica

TOLERÀNCIA I DEPENDÈNCIA

El seu ús habitual i continuat pot presentar tolerància i símptomes de dependència i abstinència, tot i que encara són necessaris més estudis que aportin més dades concloents al respecte.

Se trata de un depresor del sistema nervioso central, inductor del sueño. El GHB fue sintetizado en 1967, se utilizaba como anestésico y facilitador del sueño, hasta que fue retirado del mercado farmacéutico debido a su escaso poder analgésico y a su elevada capacidad epileptógena (que induce a convulsiones epilépticas). Posteriormente se convirtió en una sustancia de consumo entre los aficionados al culturismo por su capacidad de estimular la hormona del crecimiento, hasta su prohibición en el año 2000.

PRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN

El GHB o ácido gammahidroxibutírico, también mal llamado éxtasis líquido, suele encontrarse en ampollas de unos 10 ml, en estado líquido, incoloro (aunque a veces se le echan tintes para hacerlo más atractivo) y con un leve gusto salado. Ocasionalmente puede encontrarse en polvo (de hecho es su estado original).

Al tratarse de una sustancia incolora y sin sabor ni olor característico pueden venderte agua salada o mezclada con algún tipo de sustancia depresora.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Se consume por vía oral directamente o mezclado con líquidos ya que se trata de una sustancia hidrosoluble. Si se mezcla con alcohol se potencian los efectos depresores aumentando el riesgo de padecer un coma.

Es muy difícil calcular con exactitud la dosis del GHB, ya que no se suele conocer su concentración en las ampollas. Es importante tener en cuenta que el margen entre la dosis con la que se conseguirán efectos deseables o efectos muy desagradables y por lo tanto no deseados, es muy pequeño y difícil de calcular. Si se decide consumir esta sustancia es importante ir con cautela y empezar con dosis pequeñas (menos de un tercio de la ampolla o un tapón).

EFECTOS

En general los efectos son impredecibles y varía mucho de unas personas a otras. Tienen similitud con los efectos del alcohol. Los efectos aparecen muy rápido, entre los 5 – 10 minutos y tiene su punto máximo entre los 20 – 30 minutos. Después los efectos pueden mantenerse aproximadamente entre una hora y media y dos horas. Los post- efectos, muchos más flojos, pueden llegar a prolongarse otro par de horas.

A DOSIS MODERADAS A DOSIS ALTAS
FÍSICOS Relajación muscular, disminución de la coordinación por la pérdida del tono muscular, sudación. Nauseas, vómitos, temblores, hipotermia, descenso de la frecuencia cardiaca, pérdida del control muscular, depresión respiratoria, llegando a estados de coma.
PSICOLÓGICOS Desinhibición, relajación, ligera euforia, tendencia a la locuacidad, sociabilidad Estados confusionales, alucinaciones de tipo psicodélico, dificultades de concentración, pérdida de reflejos, estados de semiinconsciencia.

No olvidar que los principales efectos deseados de las personas consumidoras de esta sustancia son la euforia, la desinhibición y la sedación, por lo tanto ¡ojo! Con la dosis a consumir.

RIESGOS

A corto plazo; resaca con aturdimiento, sensación de cansancio, lagunas de memoria, comportamientos sexuales de riesgo.

Los principales trastornos físicos que se dan en situaciones de consumo continuado son: alteraciones de la presión arterial, cuadro de abstinencia, irritación gastrointestinal, cefaleas, nauseas, dolores musculares, dependencia.

A nivel psicológico: alteraciones cognitivas y de memoria, irritabilidad y sintomatología depresiva, inducción a sintomatología psicótica, dependencia psicológica

TOLERANCIA Y DEPENDENCIA

Su uso habitual y continuado puede presentar tolerancia y síntomas de dependencia y abstinencia, aunque todavía son necesarios más estudios que aporten más datos concluyentes al respecto.