in P

Unitats on es treballen la dependència d’alcohol o altres drogues. Hi ha diferents nivells d’intervenció:

  • Programes lliures de drogues: Aconseguir l’abstinència total a substàncies psicoactives.
  • Programes de reducció de riscos: Pal·liar els problemes associats al consum de les persones drogodependents, per reduir els efectes adversos a nivell salut, legal, etc .; però sense pretendre que la persona abandoni el consum.

0